radiothailand

สามารถรับฟังรายการย้อนหลังของเครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ ที่ออกอากาศไปแล้วนั้นได้ตามรายการ จากลิงค์ทางด้านล่าง

ธรรมรับอรุณ


ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
เวลา 05.00-05.30น.

รู้ รัก ภาษาไทย


เรียนรู้ รักษาและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
..

ปาฐกถาธรรม


วันอาทิตย์
เวลา 08.02-90.00น.

ข่าวยามเช้า


ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์
เวลา 05.30-06.30น.

สวัสดีอาเซียน


วันเสาร์
เวลา 06.30-07.00น.

คุยข่าวอาเซียน


ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 06.30-07.00น.

กปส.ในทศวรรษหน้า


วันอาทิตย์
เวลา 13.00-14.00น.

หมุนตามวัน


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 17.15-19.00น.

ทั่วทิศถิ่นไทย


วันจันทร์-วันศุกร์
13.00-14.00น.

สถานการณ์ข่าวทั่วไทย


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 16.10-17.00น.

บันทึกสถานการณ์


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.02-09.00น.

ค้นหามาเล่า


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 11.10-12.00น.

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน


วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 10.10-11.00น.

มติคณะรัฐมนตรี


บันทึกเสียงจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
..

ขยายผล มติคณะรัฐมนตรี


รายการขยายผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
..